Regulamin korzystania z usług i zbiorów Biblioteki Publicznej


Załącznik numer 1
Do Zarządzenia Dyrektora SOKiBP
nr 7/2018 z dnia 24 maja 2018 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA  Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH

SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W  JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

§1

Prawo korzystania

1. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, zwana dalej SOKiBP lub biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele z zastrzeżeniem pkt.12 oraz  instytucje  samorządowe  gminy  Jaworzyna Śląska  zwane  dalej  czytelnikiem  instytucjonalnym.

3. Korzystanie ze  zbiorów  biblioteki  jest  ogólnie  dostępne  i  bezpłatne, z zastrzeżeniem  art.14  ust.2  Ustawy  o  bibliotekach  (Dz.U.  1997  nr  75,  poz.539 ze zm.) oraz § 7 i § 8 regulaminu.

4. Przy zapisie do biblioteki należy:

a) okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokumenty , zawierające zdjęcie, adres zamieszkania oraz datę urodzenia.

b) zapoznać się z niniejszym regulaminem,

c) podpisać kartę zapisu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, zawierającą klauzulę informacyjną oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”).

5. Za niepełnoletniego  czytelnika  odpowiadają  i  podpisują  kartę zapisu  rodzice lub opiekunowie  prawni,  a w imieniu czytelnika  instytucjonalnego zobowiązanie podpisuje osoba upoważniona do występowania w jej imieniu, zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji.

6. Podpisując kartę zapisu czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Dane czytelnika  podlegają  ochronie  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”).

8. Czytelnik jest  zobowiązany  do  poinformowania  Biblioteki  o  zmianie  danych osobowych.

9. Zbiory wymagające  pobrania  kaucji  mogą  być  wypożyczane  na  zewnątrz czytelnikom  do  15  roku  życia,  ale  powinien  być  przy  tym  obecny  rodzic lub opiekun prawny.

10. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.

11. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim (Dz.U. z 2002 nr 80, poz.904 ze zm.) i prawach pokrewnych.

12. Osoby będące pod wypływem alkoholu, środków psychoaktywnych, a także zachowujące się w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych norm społecznych, a szczególnie w sposób zakłócający porządek i spokój w Bibliotece nie będą obsługiwane przez Bibliotekarzy.

§2

Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:

a) dwie książki drukowane dla młodzieży, dorośli trzy książki drukowane,

b) trzy tytuły prasowe,

c) jeden materiał multimedialny.

2. Poszczególne typy zbiorów wypożycza się:

a) książki drukowane na okres 3 tygodni,

b) książki ze zbiorów podręcznych oraz dokumenty życia społecznego za zgodą bibliotekarza na weekend,

c) pozostałe zbiory na okres 1 tygodnia.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez  czytelnika,  ale  tylko  w  przypadku,  jeżeli  nie  ma  na  nie zapotrzebowania ze strony innych osób.

4. Przedłużenie terminu zwrotu zbiorów odbywa się za zgoda Bibliotekarza.

5. Prośba o  prolongatę  powinna  być  zgłoszona  najpóźniej  w  dniu  upływu  terminu zwrotu wypożyczonego zbioru.

6. Przedłużenia terminu zwrotu książek drukowanych czytelnik może dokonać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę w siedzibie Biblioteki lub jej filii, w zależności od miejsca wypożyczenia zbiorów.

7. Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów bibliotecznych. Zamówione zbiory rezerwuje się na dwa dni.

§3

Zasady i warunki udostępniania księgozbiorów podręcznych, czasopism i dokumentów życia społecznego

1. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.

2. Z księgozbiorów podręcznych można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

3. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz aktualnych numerów czasopism.

4. Materiały audiowizualne  dołączone  do  czasopisma  Biblioteka  może  udostępnić  bez czasopisma.

5. Czytelnik korzystający  z  prenumerowanej  prasy  zobowiązany  jest  podać Bibliotekarzowi wszelkie potrzebne dane, który wpisuje je do zeszytu odwiedzin.

6. Zbiory podręczne  oraz  dokumenty  życia  społecznego  wypożycza  się  do  domu  tylko za zgodą bibliotekarza.

7. Z udostępniania na zewnątrz wyłączone są encyklopedie, słowniki, leksykony oraz cenne pozycje wielotomowe.§

§4

Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1. W Bibliotece  obowiązuje  zakaz  spożywania  posiłków  i  napojów  oraz  palenia tytoniu.

2. Czytelnik jest  obowiązany  do  poszanowania  książek  i  innych  materiałów udostępnianych przez bibliotekę.  Powinien  również  zwrócić  uwagę  na  stan  zbiorów  przed  wypożyczeniem. Uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

3. Za szkody  wynikłe  z  zagubienia,  uszkodzenia  lub  zniszczenia  udostępnionych zbiorów odpowiada czytelnik.  Wysokość  odszkodowania  ustala  kierownik  działu/oddziału/filii,  w  oparciu o zarządzenie dotyczące wyceny materiałów zagubionych lub zniszczonych:

a) za zagubione materiały – w zależności od aktualnej wartości na rynku (zgodnie ze znajomością rynku księgarskiego),

b) za zniszczone  lub  uszkodzone  materiały  –  w  zależności  od  stopnia  ich zniszczenia.

4. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego  tomu z dzieła  tomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu – wpłaca równowartość całości dzieła ustaloną jak w punkcie 3.

5. Czytelnik może,  za  zgodą  kierownika  danej  filii/oddziału/działu,  dostarczyć za zagubioną  lub  zniszczoną  pozycję  –  inną,  nie  mniejszej  wartości,  przydatną bibliotece.

6. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia wypożyczanych materiałów biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 §5

Kaucje

1. Od czytelników,  którzy  nie  są  mieszkańcami  Gminy Jaworzyna Śląska  oraz za materiały multimedialne pobiera  się  kaucję za  wypożyczenie  materiałów bibliotecznych  w  wysokości  określonej  w  Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Z płatności  kaucji  zwolnione są dzieci i  młodzież  ucząca  się w szkołach na terenie Gminy Jaworzyna Śląska oraz czytelnik instytucjonalny.

3. Zwrot kaucji  następuje  w  dniu  oddania  ostatniej  z  wypożyczonych  pozycji.

4. Podstawą wypłaty  kaucji  jest  zwrot  wypożyczonych  materiałów  i  oryginalnego pokwitowania wpłaty kaucji lub kary, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz uregulowanie wszystkich pozostałych należność wobec biblioteki, o ile takowe istnieją.

5. Zwrot kaucji następuje jedynie w formie gotówkowej.

6. Wpłacone kaucje nie podlegają oprocentowaniu.

7. W przypadku  nie  zwrócenia  materiałów  bibliotecznych  po  upływie  roku  kaucja zostanie  zaliczona  na  poczet  zadłużenia,  które  stanowi  wartość  materiałów bibliotecznych  oraz  kary  za  przetrzymanie.  Biblioteka  zastrzega  sobie  prawo żądania zapłaty pozostałej części zadłużenia.

§6

Kary i upomnienia

1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczanych zbiorów.  Po  upływie  ustalonego  terminu,  kara  naliczana  jest automatycznie.

2. Biblioteka może  pisemnie  upomnieć  się  o  zwrot  wypożyczonych  zbiorów. Czytelnik  pokrywa  koszt  upomnienia,  który  stanowi:  aktualna  cena  znaczka pocztowego oraz koszt koperty i druku upomnienia.

3. Z tytułu  nie  zachowania  terminu  zwrotu  zbiorów  Biblioteka  pobiera  karę w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku  przekroczenia  terminu  zwrotu  określonych  w  § 2  pkt. 3 i  nierozliczenia  się  czytelnika  ze  zobowiązań  wobec  biblioteki,  traci on możliwość korzystania z usług Biblioteki (zawieszenie Czytelnika) do czasu uregulowania wszystkich należności.

5. Utracenie możliwości korzystania z usług Biblioteki (zawieszenie Czytelnika)  następuje  w  momencie  kiedy  łączna  wysokość  kar za przetrzymanie zbiorów wynosi 20,00 zł.

6. Jeżeli czytelnik  mimo  wysyłanych  upomnień  odmawia  zwrotu  wypożyczonych zbiorów  lub  uregulowania  kar,  Biblioteka  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej, bądź bezpośrednio na drodze sądowej.

7. Kara za zniszczenie kodu kreskowego, znajdującego się na wypożyczonych woluminie wynosi 2,00 zł.

§7

Usługi

1. Biblioteka świadczy usługi kserograficzne według cennika opłat kserograficznych (usługa płatna zgodna z Ustawą o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz.539 z późn. zm.), który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§8

Pozostałe usługi

1. Korzystanie ze  stanowisk  komputerowych  w  bibliotece  jest  bezpłatne z zastrzeżeniem  usług,  o  których  mowa  w  art.  14  ust.  2  pkt.  1  i  2  Ustawy o bibliotekach  (Dz.U.  1997  Nr  85,  poz.  539  z  późn.  zm.),  za  które  Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Ze sprzętu  komputerowego  i  usług  internetowych  można  korzystać  w  dniach i godzinach otwarcia działów/oddziałów/filii, w których się znajdują.

3. Czytelnicy korzystający  z  usług  czytelni  internetowych  powinni  być  zapisani do działów/oddziałów/filii biblioteki w których znajdują się czytelnie.

4. Czytelnik zgłasza  chęć  korzystania  ze  sprzętu  komputerowego  bibliotekarzowi, który dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin.

5. Stanowiska komputerowe w czytelniach internetowych służą wyłącznie do celów edukacyjnych, poszukiwania  informacji  i  materiałów  potrzebnych  w  procesie zdobywania wiedzy i samokształceniu.

6. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. Za  zgodą  dyżurującego  bibliotekarza,  w  wyjątkowych  wypadkach,  mogą na stanowisku przebywać dwie osoby.

7. Maksymalny czas  pracy  przy  stanowisku  komputerowym  wynosi  0,5  godz.  Istnieje  możliwość  jego  przedłużenia  o  ile  nie  będzie  innych  użytkowników oczekujących na wolne stanowisko komputerowe.

8. Osoby korzystające  ze  sprzętu  komputerowego  w  przypadku  stwierdzenia  jego uszkodzenia powinny niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.

9. Biblioteka nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wadliwe  funkcjonowanie  usług wynikłych z przyczyn leżących poza biblioteką.

10. Użytkownik ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  świadome  uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki.

11. Użytkownik ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  sposób  wykorzystania udostępnionego mu połączenia z siecią.

12.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Pracownicy  biblioteki  na  życzenie  użytkownika  i  w  miarę  możliwości  udzielają pomocy  w  wyszukiwaniu  informacji  za  pośrednictwem  Internetu  oraz przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

13. Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do:

a) prowadzenia działalności  mającej  na  celu  naruszenie  bezpieczeństwa systemów  komputerowych  zarówno  wewnętrznych  jak  i  zewnętrznych,  : próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów,

b) prowadzenia wszelkiej  działalności  komercyjnej,    tworzenia oprogramowania  na  zlecenie,  prowadzenia  komercyjnych  serwisów informacyjnych, rozsyłania listów reklamowych,

c) nawoływania do  przemocy,  nietolerancji  religijnej  bądź  rasowej  oraz prowadzenie agitacji politycznej i religijnej,

d) przeglądania i  propagowania  materiałów  o  treści  pornograficznej  lub  innej obscenicznej,

e) korzystania z  komunikatorów  typu  gadu-gadu  i  innych,  czatów  oraz  bramek SMS i itp.,

f) samodzielnego instalowania oprogramowania dodatkowego,

g) wprowadzania zmian  w  oprogramowaniu  i  konfiguracji  systemów operacyjnych,

h) łamania zabezpieczeń systemu,

i) podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera.

14. Do przełączeń  i  napraw  sprzętu  komputerowego  znajdującego  się  w  bibliotece upoważniona jest wyłącznie osoba do tego uprawniona.  Zabrania  się  użytkownikom  samowolnego  przełączania  i  rozkręcania  urządzeń komputerowych.

15. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów  multimedialnych  może  być  emitowany  tylko  przez  dołączone do komputera słuchawki.

16. Pracownik biblioteki  ma  prawo  kontrolować  czynności  wykonywane  przez użytkownika przy komputerze.  Pracownik  biblioteki  ma  prawo  przerwać  sesję,  jeżeli  uzna,  że  użytkownik wykonuje  czynności  niepożądane,  nawet  jeżeli  nie  są  one  uwzględnione w niniejszym Regulaminie.

17. Osoby zachowujące  się  głośno  i  przeszkadzające  innym  użytkownikom  będą wypraszane z biblioteki.

18. W przypadku nie podporządkowania się prośbom Bibliotekarza o opuszczenie lokalu Biblioteki jest on upoważniony do wezwania odpowiednich służb (Policji).

§9

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w Dziale dla Dorosłych.

§10

Postanowienia końcowe

1. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z usług biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora SOKiBP.

2. Skargi i  wnioski  czytelnicy  mogą  kierować  pisemnie  i  ustnie  do  pracowników działów/oddziałów/filii lub bezpośrednio do dyrektora biblioteki.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Załącznik nr 1 -Kaucje i kary

Załącznik nr 2 -Cennik usług

Załącznik nr 3 – Pokwitowanie wpłaty kaucji, kary

Załącznik nr 4 – Karta zapisu

Dodaj komentarz

Skip to content