Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej

W Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa sokibp.pl spełnia wymagania w 99,41 %.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja o dostępności

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Dla lepszej dostępności cyfrowej strona sokibp.pl umożliwia ustawienie następujących udogodnień:

 • Kontrast negatyw (czarne tło, żółte linki, biała czcionka)
 • Kontrast szarości (białe tło, szara czcionka, czarne linki)
 • Wysoki kontrast (czarne tło, biała czcionka, niebieskie linki)
 • Jasne tło (białe tło, linki <b>czarny, tekst czarny)
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie
 • Czytelna czcionka (możliwość zmiany odstępu pomiędzy literami w wyrazach)
 • Linki nawigujące (podkreślanie elementów nawigacyjnych)
 • Panel nawigacyjny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@sokibp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 088 676. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 23b.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wolności.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma windy, dostępny jest automat do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne moga skontaktować się w sprawie transportu na I piętropod numerem telefonu 504088676.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W SOKiBP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 2a/01

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Wolności oraz od podwórza od strony ul. Powstańców.
Drzwi wejściowe do budynku z ulicy Wolności nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach mogą skontaktować się w sprawie wejścia od ulicy Powstańców pod numerem telefonu 748584136.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W oddziale nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteki Publicznej w Pastuchowie

Do filii prowadzi jedno wejście: od placu przed Szkołą Podstawową w Pastuchowie.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteki Publicznej w Piotrowicach Świdnickich

Do filii prowadzi jedno wejście: od głównej ulicy miejscowości.
Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteki Publicznej w Starym Jaworowie

Do filii prowadzi jedno wejście od głównej ulicy przed Szkołą Podstawową w Starym Jaworowie.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Skip to content